Logo Logo

VDO cung cấp các sản phẩm server, workstation chính hãng

Ultrastar SATA

WD Ultrastar DC HC570 - 22TB - 3.5 SATA - 0F48154 new

WD Ultrastar DC HC570 - 22TB - 3.5 SATA - 0F48154

WD Ultrastar DC HC570 - 22TB - 3.5 SATA - 0F48155 new

WD Ultrastar DC HC570 - 22TB - 3.5 SATA - 0F48155

WD Ultrastar DC HC560 - 20TB - 3.5 SATA - 0F38784 new

WD Ultrastar DC HC560 - 20TB - 3.5 SATA - 0F38784

WD Ultrastar DC HC560 - 20TB - 3.5 SATA - 0F38785 new

WD Ultrastar DC HC560 - 20TB - 3.5 SATA - 0F38785

WD Ultrastar DC HC560 - 20TB - 3.5 SATA - 0F38754 new

WD Ultrastar DC HC560 - 20TB - 3.5 SATA - 0F38754

WD Ultrastar DC HC560 - 20TB - 3.5 SATA - 0F38755 new

WD Ultrastar DC HC560 - 20TB - 3.5 SATA - 0F38755

WD Ultrastar DC HC550 - 18TB - 3.5 SATA - 0F38458 new

WD Ultrastar DC HC550 - 18TB - 3.5 SATA - 0F38458

WD Ultrastar DC HC550 - 18TB - 3.5 SATA - 0F38459 new

WD Ultrastar DC HC550 - 18TB - 3.5 SATA - 0F38459

WD Ultrastar DC HC550 - 16TB - 3.5 SATA - 0F38461 new

WD Ultrastar DC HC550 - 16TB - 3.5 SATA - 0F38461

WD Ultrastar DC HC550 - 16TB - 3.5 SATA - 0F38462 new

WD Ultrastar DC HC550 - 16TB - 3.5 SATA - 0F38462

WD Ultrastar DC HC550 - 14TB - 3.5 SATA - 0F38581 new

WD Ultrastar DC HC550 - 14TB - 3.5 SATA - 0F38581

WD Ultrastar DC HC530 - 14TB - 3.5 SATA - 0F31284 new

WD Ultrastar DC HC530 - 14TB - 3.5 SATA - 0F31284