Logo Logo

VDO cung cấp các sản phẩm server, workstation chính hãng

Ultrastar SAS

WD Ultrastar DC HC570 - 22TB - 3.5 inch SAS - 0F48051 new

WD Ultrastar DC HC570 - 22TB - 3.5 inch SAS - 0F48051

WD Ultrastar DC HC570 - 22TB - 3.5 SAS - 0F48052 new

WD Ultrastar DC HC570 - 22TB - 3.5 SAS - 0F48052

WD Ultrastar DC HC560 - 20TB - 3.5 SAS - 0F38651 new

WD Ultrastar DC HC560 - 20TB - 3.5 SAS - 0F38651

WD Ultrastar DC HC560 - 20TB - 3.5 SAS - 0F38652 new

WD Ultrastar DC HC560 - 20TB - 3.5 SAS - 0F38652

WD Ultrastar DC HC550 - 18TB - 3.5 SAS - 0F38352 new

WD Ultrastar DC HC550 - 18TB - 3.5 SAS - 0F38352

WD Ultrastar DC HC550 - 18TB - 3.5 SAS - 0F38353 new

WD Ultrastar DC HC550 - 18TB - 3.5 SAS - 0F38353

WD Ultrastar DC HC550 - 16TB - 3.5 SAS - 0F38356 new

WD Ultrastar DC HC550 - 16TB - 3.5 SAS - 0F38356

WD Ultrastar DC HC550 - 16TB - 3.5 SAS - 0F38357 new

WD Ultrastar DC HC550 - 16TB - 3.5 SAS - 0F38357

WD Ultrastar DC HC530 - 14TB - 3.5 SAS - 0F31053 new

WD Ultrastar DC HC530 - 14TB - 3.5 SAS - 0F31053

WD Ultrastar DC HC530 - 14TB 3.5 - SAS - 0F31051 new

WD Ultrastar DC HC530 - 14TB 3.5 - SAS - 0F31051

WD Ultrastar DC HC550 - 14TB - 3.5 SAS - 0F38527 new

WD Ultrastar DC HC550 - 14TB - 3.5 SAS - 0F38527

WD Ultrastar DC HC550 - 14TB - 3.5 SAS - 0F38528 new

WD Ultrastar DC HC550 - 14TB - 3.5 SAS - 0F38528