Logo Logo

VDO cung cấp các sản phẩm server, workstation chính hãng

Ultrastar SAS

WD Ultrastar DC HC310 - 6TB - 3.5 SAS - 0B36049 new

WD Ultrastar DC HC310 - 6TB - 3.5 SAS - 0B36049

WD Ultrastar DC HC310 - 6TB - 3.5 SAS - 0B36015 new

WD Ultrastar DC HC310 - 6TB - 3.5 SAS - 0B36015

WD Ultrastar DC HC310 - 6TB - 3.5 SAS - 0B36047 new

WD Ultrastar DC HC310 - 6TB - 3.5 SAS - 0B36047

WD Ultrastar DC HC310 - 6TB - 3.5 SAS - 0B35914 new

WD Ultrastar DC HC310 - 6TB - 3.5 SAS - 0B35914

WD Ultrastar DC HC310 - 4TB - 3.5 SAS - 0B36020 new

WD Ultrastar DC HC310 - 4TB - 3.5 SAS - 0B36020

WD Ultrastar DC HC310 - 4TB 3.5 - SAS - 0B36052 new

WD Ultrastar DC HC310 - 4TB 3.5 - SAS - 0B36052

WD Ultrastar DC HC310 - 4TB - 3.5 SAS - 0B36019 new

WD Ultrastar DC HC310 - 4TB - 3.5 SAS - 0B36019

WD Ultrastar DC HC310 - 4TB - 3.5 SAS - 0B36017 new

WD Ultrastar DC HC310 - 4TB - 3.5 SAS - 0B36017

WD Ultrastar DC HC310 - 4TB - 3.5 SAS - 0B36051 new

WD Ultrastar DC HC310 - 4TB - 3.5 SAS - 0B36051

WD Ultrastar DC HC310 - 4TB - 3.5 SAS - 0B35919 new

WD Ultrastar DC HC310 - 4TB - 3.5 SAS - 0B35919

WD Ultrastar DC HC310 - 4TB - 3.5 SAS - 0B35915 new

WD Ultrastar DC HC310 - 4TB - 3.5 SAS - 0B35915