Logo Logo

VDO cung cấp các sản phẩm server, workstation chính hãng

Ultrastar SAS

WD Ultrastar DC HC530 - 14TB - 3.5 SAS - 0F31052 new

WD Ultrastar DC HC530 - 14TB - 3.5 SAS - 0F31052

WD Ultrastar DC HC520 - 12TB - 3.5 SAS - 0F29533 new

WD Ultrastar DC HC520 - 12TB - 3.5 SAS - 0F29533

WD Ultrastar DC HC520 - 12TB - 3.5 SAS - 0F29531 new

WD Ultrastar DC HC520 - 12TB - 3.5 SAS - 0F29531

WD Ultrastar DC HC520 - 12TB - 3.5 SAS - 0F29562 new

WD Ultrastar DC HC520 - 12TB - 3.5 SAS - 0F29562

WD Ultrastar DC HC520 - 12TB - 3.5 SAS - 0F29560 new

WD Ultrastar DC HC520 - 12TB - 3.5 SAS - 0F29560

WD Ultrastar DC HC330 - 10TB - 3.5 SAS - 0B42262 new

WD Ultrastar DC HC330 - 10TB - 3.5 SAS - 0B42262

WD Ultrastar DC HC330 - 10TB - 3.5 SAS - 0B42258 new

WD Ultrastar DC HC330 - 10TB - 3.5 SAS - 0B42258

WD Ultrastar DC HC320 - 8TB - 3.5 SAS - 0B36412 new

WD Ultrastar DC HC320 - 8TB - 3.5 SAS - 0B36412

WD Ultrastar DC HC320 - 8TB - 3.5 SAS - 0B36406 new

WD Ultrastar DC HC320 - 8TB - 3.5 SAS - 0B36406

WD Ultrastar DC HC320 - 8TB - 3.5 SAS - 0B36400 new

WD Ultrastar DC HC320 - 8TB - 3.5 SAS - 0B36400

WD Ultrastar DC HC310 - 6TB - 3.5 SAS - 0B36050 new

WD Ultrastar DC HC310 - 6TB - 3.5 SAS - 0B36050

WD Ultrastar DC HC310 - 6TB - 3.5 SAS - 0B36018 new

WD Ultrastar DC HC310 - 6TB - 3.5 SAS - 0B36018