Máy chủ dùng riêng FPT

Máy chủ được đặt tại các Data center FPT Hà Nội và HCM đảm bảo các kết nối Internet, ổn định và bảo mật cho máy chủ hoạt động 24/7/365.