Máy chủ dùng riêng VTC

Máy chủ được đặt tại các Data center của VTC Hà Nội đảm bảo các kết nối Internet, ổn định và bảo mật cho máy chủ hoạt động 24/7/365.

Xem thêm

Máy chủ dùng riêng Viettel

Máy chủ được đặt tại các Data center đạt tiêu chuẩn Tier III của Viettel Hà Nội và HCM đảm bảo các kết nối Internet, ổn định và bảo mật cho máy chủ hoạt động 24/7/365.

Xem thêm

Máy chủ dùng riêng CMC

Máy chủ được đặt tại các Data center đạt tiêu chuẩn Tier III của CMC Hà Nội và HCM đảm bảo các kết nối Internet, ổn định và bảo mật cho máy chủ hoạt động 24/7/365.

Xem thêm

Máy chủ dùng riêng FPT

Máy chủ được đặt tại các Data center FPT Hà Nội và HCM đảm bảo các kết nối Internet, ổn định và bảo mật cho máy chủ hoạt động 24/7/365.

Xem thêm

Máy chủ dùng riêng VDC

Máy chủ được đặt tại các Data center VDC - VNPT Hà Nội và HCM đảm bảo các kết nối Internet, ổn định và bảo mật cho máy chủ hoạt động 24/7/365.

Xem thêm